Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) – Update juni 2021

Coronacrisis steunmaatregel: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

*Update juni 2021

Intrekken BIK steunmaatregel

Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken met terugwerkende kracht tot 1 januari. Hiermee willen ze het vrijvallende budget in te zetten voor verlaging van de werkgeverspremie AWf. Het kabinet wil daarmee investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. 

De reden voor het intrekken van de BIK regeling is dat de Europese Commissie het als ongeoorloofde staatsteun kan aanmerken. In dat geval zouden ondernemers de steun moeten terugbetalen, met een eventueel risico dat dit bedrag groter is dan de BIK steun die zij hebben ontvangen.

Mogelijke alternatieven BIK 

 • WBSO: fiscale regeling voor research en development – voor bedrijven die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren
 • Energie-investeringsaftrek (EIA) – een fiscale aftrekregeling voor bedrijven die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en/of duurzame energie
 • MIA en VAMIL – De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
 • Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) – voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) – een aftrekpost op je winst wanneer je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM’s) – ROM’s investeren met name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven. Ze verstrekken risicokapitaal aan ondernemers en kunnen aandeelhouder worden in deze bedrijven

Meer weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de steunmaatregelen? Neem contact met ons op. 


Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in het leven geroepen. Met deze regeling wordt geprobeerd investeringen door bedrijven te stimuleren in deze roerige tijden. Als je bijvoorbeeld een nieuwe machine of computersysteem aanschaft, ontvang je een korting die je kunt verrekenen via de loonheffing.

Dat de BIK een tijdelijke regeling is om de economie te stimuleren mag duidelijk zijn. Het houdt na 31 december 2022 alweer op te bestaan.

Wanneer kan ik gebruikmaken van de BIK?

Wanneer je ondernemer bent van een bedrijf dat vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd is en loonheffing voor personeel moet afdragen, kun je gebruikmaken van de BIK. De investeringen die je doet in bedrijfsmiddelen moeten meer dan €1.500 per bedrijfsmiddel en minimaal €20.000 per aanvraag zijn. Verder zijn er drie voorwaarden waar je aan moet voldoen om gebruik te maken van de BIK:

 1. De investeringsbeslissing is op of na 1 oktober 2020 genomen.
 2. De laatste betaling voor de investering moet zijn gedaan in 2021 of 2022.
 3. Het gekochte bedrijfsmiddel wordt binnen zes maanden in gebruik genomen nadat het volledig is betaald.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de BIK?

De Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de BIK regeling grotendeels uit. Bij hen vraag je dus ook een BIK-verklaring aan. Zij zullen de aanvraag vervolgens beoordelen en verder afhandelen. Je mag maximaal vier keer per jaar en niet meer dan één keer per kwartaal een BIK-aanvraag indienen bij het RVO.

Hoe werkt de BIK precies?

De BIK werkt middels een zogenaamde afdrachtvermindering. Dit is een verrekening van de BIK met de nog resterende loonaangiften van dat kalenderjaar.

 • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar is de korting van 3,9% van het investeringsbedrag.
 • Bij investeringen boven € 5.000.000 is de korting 1,8% van het investeringsbedrag.

Rekenvoorbeelden*:

Investering Bedrag Regeling Effectief voordeel
Machine € 1.000.000 BIK 3,9% 3,9% – € 39.000
Vrachtwagens € 20.000.000 < 5 mln: BIK 3,9%
> 5 mln: BIK 1,8%
2,33% – € 465.000

*Bron: rijksoverheid.nl

Het totaalbedrag van de loonbelasting/ premie volksverzekeringen en eindheffing van een aangiftetijdvak mag door de afdrachtvermindering niet negatief worden. Kan de gehele afdrachtvermindering in bepaalde gevallen niet worden gerealiseerd is er de mogelijkheid om de loonaangiften achteraf te corrigeren, waarbij je de korting alsnog mag benutten.

Aandachtspunt BIK

Let op dat wanneer de moedermaatschappij van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting één gezamenlijke aangifte voor zichzelf en haar dochtervennootschappen doet die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Het komt voor dat het personeel van een groep vennootschappen die een fiscale eenheid vormen, niet is ondergebracht in de vennootschap die investeert in bedrijfsmiddelen. In dat geval wil de wetgever voorzien in een regeling waardoor de investering kan worden gedaan door een andere vennootschap dan de vennootschap die de BIK-afdrachtvermindering vraagt, zolang deze allebei deel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid.

Eind 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de regeling van de BIK in combinatie met de fiscale eenheid toch ter goedkeuring voor te leggen aan de Europese Commissie. Mogelijk is deze combinatie strijdig met de vrijheid van vestiging uit het EU-recht, omdat buitenlandse vennootschappen niet in een fiscale eenheid kunnen worden opgenomen waardoor investeringen door of ten behoeve van deze vennootschappen ongunstiger worden behandeld dan investeringen in bedrijfsmiddelen door Nederlandse vennootschappen.

Met het oog daarop is het onderdeel fiscale eenheid vooralsnog uit de regeling van de BIK gehaald. Alleen een individuele vennootschap (ook binnen een fiscale eenheid) kan dus de regeling toepassen. Zodra de Europese Commissie goedkeuring heeft verleend, treedt de regeling voor de fiscale eenheid met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in werking.

Verleent de Europese Commissie geen goedkeuring dan worden de percentages eveneens met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 verhoogd naar 5% van het totale investeringsbedrag tot € 5.000.000 per kalenderjaar per BIK-inhoudingsplichtige en 2,08% van het investeringsbedrag vanaf € 5.000.000 per kalenderjaar.

Meer weten over de BIK of over andere stimuleringsregelingen van de overheid ten tijde van de coronacrisis? Neem dan contact met ons op. Samen met jou kijken we naar je unieke situatie.

Post A Comment